Wypadek drogowy

Wypadek drogowy po alkoholu, narkotykach ze skutkiem śmiertelnym, w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z wypadkami drogowymi oraz przestępstwami komunikacyjnymi i drogowymi, zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty specjalizującego się w zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną zarówno sprawcom wypadków drogowych jak i osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych. 

Wypadek drogowy z art.177 § 1, § 2 i § 3 kodeksu karnego oraz przestępstwo drogowe polegające, w szczególności na prowadzeniu pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub pod wpływem narkotyków w rozumieniu art. 178a kk oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym kryminalizowane w art.180a kk i ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego penalizowana w art.178b kk stanowią grupę przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i są zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności. Dodatkowo Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 15 w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art.178b lub art.180a kk art.244 kk jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w art.42 § 1 kodeksu karnego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego / narkotyków  lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art.173, art.174 lub art.177 kodeksu karnego.

Natomiast Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art.178a § 4 kk lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art.173 kk, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art.177 § 2 kk lub w art.355 § 2 kk był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków albo zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Obligatoryjnie Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w art.42 § 3 kodeksu karnego.

Przestępstwa drogowe w szczególności prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu lub narkotykach oraz wypadki drogowe w tym wypadek drogowy, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała albo ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć oprócz kary ograniczenia lub pozbawienia wolności orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do lat 15 albo dożywotnio.

Zarówno prowadzenie auta pod wpływem alkoholu potocznie nazywane jazdą po alkoholu jak i prowadzeniem auta po wpływem narkotyków / „po narkotykach” jest karane i w Polskim prawie karnym stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli sprawca przestępstwa określonego w art. 178a § 1 kk był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości ( stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w 1 dm³ albo zawartość alkoholu we krwi przekraczająca 0,5 promila ) lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 kodeksu karnego, art. 174 kk, art. 177 kk lub art. 355 § 2 kodeksu karnego popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 art. 178a kk w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Od 14 grudnia 2023 r. wchodzi w życie § 5 art. 178a kodeksu karnego stanowiący przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym o którym mowa w art. 44b kk, w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 1 kk lub art. 178a § 4 kk, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 art. 178a kk była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia.
W wyjątkowych sytuacjach Sąd może jednak odstąpić od orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego określonego w art. 44b kk jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu / „jazda po alkoholu” jak i prowadzenie auta pod wpływem narkotyków / „jazda po narkotykach” Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Badanie kierującego autem podejrzanego o prowadzenie auta pod wpływem narkotyków / po narkotykach odbywa się narkotestem, którego zadaniem jest stwierdzenie faktu obecności substancji narkotycznej w organizmie badanego, która następnie analizowane jest przez biegłego z zakresu toksykologii, który określa rodzaj i ilość narkotyku i w organizmie i stwierdza czy kierujący znajdował się pod wpływem narkotyków czy w stanie po użyciu narkotyków, od czego zależy czy kwalifikacja prawna na przestępstwo lub wykroczenie:

– marihuana- 1-2,5 ng/ml stan po użyciu środka, powyżej 2,5 ng/ml stan pod wpływem środka,

– amfetamina-25-50 ng/ml stan po użyciu, powyżej 50 stan pod wpływem środka,

– kokaina- 10-20 ng/ml stan po użyciu, powyżej 20 stan pod wpływem środka.

Odpowiedzialność karna lub wykroczeniowa osoby prowadzącej pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu lub po użyciu alkoholu.
Stan nietrzeźwości w rozumieniu ustawy kodeks karny zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Stanwskazujący na spożycie alkoholu”, w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

Zapewniamy pomoc prawną zarówno ofiarom wypadków drogowych jak i osobom tymczasowo aresztowanym za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz sprawcom wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i na wszystkich etapach postępowania sądowego jak również przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym.

Call Now Button