Wypadki drogowe

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z wypadkami drogowymi oraz przestępstwami komunikacyjnymi i drogowymi, zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty specjalizującego się w zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną zarówno sprawcom wypadków drogowych jak i osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych. 

Wypadek drogowy z art.177 § 1, § 2 i § 3 kodeksu karnego oraz przestępstwo drogowe polegające, w szczególności na prowadzeniu pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub pod wpływem narkotyków w rozumieniu art. 178a kk oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym kryminalizowane w art.180a kk i ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego penalizowana w art.178b kk stanowią grupę przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i są zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności. Dodatkowo Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 15 w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art.178b lub art.180a kk art.244 kk jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w art.42 § 1 kodeksu karnego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego / narkotyków  lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art.173, art.174 lub art.177 kodeksu karnego.

Natomiast Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art.178a § 4 kk lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art.173 kk, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art.177 § 2 kk lub w art.355 § 2 kk był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków albo zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Obligatoryjnie Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w art.42 § 3 kodeksu karnego.

Przestępstwa drogowe w szczególności prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu lub narkotykach oraz wypadki drogowe w tym wypadek drogowy, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała albo ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć oprócz kary ograniczenia lub pozbawienia wolności orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do lat 15 albo dożywotnio.

Prowadzimy także sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie stosowane nagminnie przy wypadku drogowym z art.177  § 2 kodeksu karnego tj. wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub wypadku drogowym w następstwie, którego inna osoba odniosła obrażenia ciała w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz art.178 kk.

Zapewniamy pomoc prawną osobom tymczasowo aresztowanym za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz sprawcom wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, na wszystkich etapach postępowania sądowego i odwoławczego, w szczególności zażalenie, apelacja, kasacja karna do Sądu Najwyższego w sprawach wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Call Now Button