Sprawy cywilne

Sprawy cywilne ochrona i naruszenie dóbr osobistych” -w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu prawa cywilnego, zajmujemy się sprawami cywilnymi dotyczącymi ochrony i naruszenia dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego.

Dobrami osobistymi w znaczeniu cywilistycznym art. 23 KC są dobra osobiste człowieka, w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostającymi pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Prowadzimy sprawy cywilne o ochronę i naruszenie dóbr osobistych związane z ochroną wizerunku i dobrego imienia, sprawy o pomówienie oraz zniesławienie oraz inne bezprawne zachowania mogące poniżyć i pozbawić dobrego imienia.

Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych, może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny jak zostało to określone w art. 448 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym w razie naruszenia dobra osobistego Sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny.

Ochrona i naruszenie dóbr osobistych są to postępowania cywilne szeroko komentowane w mediach i opisywane na pierwszych stronach gazet. Często dotyczą osób publicznych, polityków i celebrytów, którzy dość często korzystają z tej ochrony prawnej w celu dochodzenia swoich praw oraz ochrony dobrego imienia.

Coraz częściej powództwa cywilne związane z ochroną dóbr osobistych i dobrego imienia są następstwem fałszywych oskarżeń, w szczególności przy fałszywym oskarżeniu o zgwałcenie / gwałt z art. 197 kodeksu karnego, oraz innych fałszywych oskarżeniach w następstwie, których dochodzi do utraty dobrego imienia i poniżenia osoby oskarżonej o zachowanie, które faktycznie nie miało miejsca.

Call Now Button