W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu prawa cywilnego, zajmujemy się sprawami obejmującymi swoim zakresem szeroko rozumiane postępowania cywilne, dotyczące roszczeń majątkowych i niemajątkowych, w szczególności sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, odszkodowań, podziału majątku, zniesienia współwłasności lub zasiedzenia.

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania cywilnego, w szczególności przygotowanie i wniesienie powództwa, postępowanie sądowe przed Sądem I instancji, postępowanie apelacyjne przed Sądem II instancji oraz Skarga Kasacyjna do Sadu Najwyższego w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze przeciwko bankom i ubezpieczycielom, sprawy dotyczące roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym sprawy o naruszenie dóbr osobistych, wizerunku i dobrego imienia, zasiedzenia nieruchomości, sprawy rozwodowe, rodzinne i o ustalenie ojcostwa oraz sprawy spadkowe.

Doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza i wysokie kwalifikacje merytoryczne to efekt wieloletniej praktyki oraz prowadzonych procesów sądowych przed Sądami wszystkich instancji w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Z usług naszej Kancelarii korzystają bardzo często osoby publiczne i celebryci dochodzący swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego związanych z naruszeniem i ochroną dóbr osobistych lub dobrego imienia oraz w sprawach rozwodowych.