Sprawy cywilne

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu prawa cywilnego, zajmujemy się sprawami obejmującymi swoim zakresem szeroko rozumiane postępowania cywilne, dotyczące roszczeń majątkowych i niemajątkowych, w szczególności sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, odszkodowań, podziału majątku, zniesienia współwłasności lub zasiedzenia.
Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania cywilnego, w szczególności przygotowanie i wniesienie powództwa, postępowanie sądowe przed Sądem I instancji, postępowanie apelacyjne przed Sądem II instancji oraz Skarga Kasacyjna do Sadu Najwyższego w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze przeciwko bankom i ubezpieczycielom, sprawy dotyczące roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym sprawy o naruszenie dóbr osobistych, wizerunku i dobrego imienia, zasiedzenia nieruchomości oraz zniesienie współwłasności nieruchomości oraz sprawy spadkowe i rozwodowe.
Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych, może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Ochrona i naruszenie dóbr osobistych w zakresie ochrony dóbr osobistych i dobrego imienia oraz spraw rozwodowych z usług naszej Kancelarii korzystają osoby publiczne ceniące najwyższe standardy usług i dyskrecję. Z uwagi na specyfikę oraz szczególny charakter i powagę prowadzonych przez Kancelarię spraw oraz zaufanie jakim Klienci obdarzają naszą Kancelarię oraz fakt, że sprawy osób publicznych wywołują ogromne emocje i zainteresowanie mediów zapewniamy pełną ochronę prawną wizerunku reprezentowanej osoby, jej interesów oraz dobrego imienia, a nasi Kliencji zawsze mają zagwarantowaną dyskrecję i anonimowość.

Doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza i wysokie kwalifikacje merytoryczne to efekt wieloletniej praktyki oraz prowadzonych często bardzo trudnych i skomplikowanych procesów sądowych przed Sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Call Now Button