Ochrona i Naruszenie Dóbr Osobistych

Ochrona i Naruszenie Dóbr Osobistych Adwokat Warszawa” – specjalizujemy się w prawie karnym oraz obronie osób w trudnych i skomplikowanych sprawach karnych podczas, których może dojść do naruszenia dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego.

W sprawach karnych nierzadko dochodzi do pomówienia oraz naruszenia dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego w szczególności dotyczy to spraw karnych związanych z pomówieniem o zgwałcenie / gwałt art. 197 kodeksu karnego oraz pomówienie o obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat art. 200 § 1 k.k. i art. 200a kodeksu karnego nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 1, § 2 i § 3 kodeksu karnego.
Naruszenie dóbr osobistych może mieć miejsce także w przypadku pomówienia o popełnienie przestępstwa z art. 228 k.k. sprzedajność, art. 229 k.k. przekupstwo – łapownictwo czynne i bierne oraz korupcja czynna i bierna, płatna protekcja art. 230 k.k. i art. 230a kodeksu karnego.
Do naruszenia dóbr osobistych z art. 23 kodeksu cywilnego dochodzi także przy stosowaniu różnego rodzaju hejtu oraz pomówień o przestępstwo groźby karalnej z art. 190 § 1 k.k. i przestępstw związanych ze stalkingiem / uporczywe nękanie z art. 190a § 1 i § 2 kodeksu karnego.

Bardzo często dochodzi do naruszenie dóbr osobistych i dobrego imienia w przypadku pomówienia o przestępstwo znęcania się z art. 207 § 1 k.k. tj. fizycznego lub psychicznego znęcania się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy oraz art. 207 § 1a k.k. znęcania się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny.
Z naruszeniem dóbr osobistych możemy mieć do czynienia także przy pomówieniu o popełnienie wielu innych przestępstw karnych, w szczególności o przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 1 k.k. polegającym na pomawianiu innej osoby, grupy osób, instytucji, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Oraz przestępstwo zniewagi z art. 216 § 1 k.k. polegające na znieważaniu innej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła.

Stosunkowo często do naruszenia dóbr osobistych dochodzi przy składaniu fałszywych zeznań na czyjąś niekorzyść lub przy składaniu fałszywych zeznań pomawiających inną osobę o zachowanie, które faktycznie nie miało miejsca z art. 233 § 1 kodeksu karnego polegające na składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy poprzez zeznawanie nieprawdy lub zatajaniu prawdy przez co bezprawnie pomawia się inną osobę o zachowanie lub zaniechanie, które faktycznie nie miało miejsca i które narusza dobra osobiste w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego.

Ochrona i Naruszenie Dóbr Osobistych Adwokat Warszawa” – prowadzimy sprawy cywilne o ochronę i naruszenie dóbr osobistych związane z ochroną wizerunku i dobrego imienia, sprawy o pomówienie oraz zniesławienie i inne bezprawne zachowania mogące poniżyć i pozbawić zaufania i dobrego imienia.
Dobrami osobistymi w znaczeniu jurydycznym i cywilistycznym art. 23 kodeksu cywilnego są dobra osobiste człowieka takie jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, które pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach w szczególności pod ochroną prawa karnego i kodeksu karnego.
Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych, może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny art. 448 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym w razie naruszenia dobra osobistego Sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny.

Coraz częściej powództwo cywilne związane z ochroną dóbr osobistych i dobrego imienia jest składane przez mężczyzn w konsekwencji fałszywych oskarżeń o zgwałcenie / gwałt z art. 197 kodeksu karnego, oraz innych fałszywych oskarżeń i pomówień w następstwie, których dochodzi do utraty dobrego imienia i poniżenia osoby oskarżonej o zachowanie, które faktycznie nie miało miejsca.
Ochrona i naruszenie dóbr osobistych są to postępowania cywilne szeroko komentowane w mediach i opisywane na pierwszych stronach gazet. Często dotyczą osób publicznych, polityków i celebrytów, którzy bardzo chętnie korzystają z tej skutecznej i efektywnej ochrony prawnej w celu dochodzenia swoich praw oraz ochrony wizerunku i dobrego imienia.

Call Now Button