Apelacja Karna art.148 KK

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów – reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania odwoławczego, w szczególności w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Apelacyjnym oraz postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Okręgowym w sprawach karnych, sprawach karnych gospodarczych oraz w sprawach cywilnych.
Apelacja karna jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżenia orzeczeń Sądu I instancji ukierunkowanym na zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku. Apelacja karna przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia i ma na celu usunięcie ewentualnych błędów Sądu I instancji. Po wniesieniu apelacji w sprawie karnej wyrok Sądu I Instancji poddawany jest kontroli w następstwie, której Sąd Apelacyjny zmienia lub uchyla zaskarżony wyrok w całości albo w części lub orzeka o jego utrzymaniu w mocy.

Apelację w sprawach karnych wnosi się do Sądu Okręgowego lub Sądu Apelacyjnego w zależności od tego jaki Sąd wydał wyrok w pierwszej instancji. W sprawach karnych w postępowaniu apelacyjnym przy wnoszeniu apelacji do Sądu Apelacyjnego w sprawach o zbrodnie oraz przestępstwa karne stypizowane w innych ustawach szczególnych oraz w kodeksie karnym w sprawach określonych w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142 kodeksu karnego, art. 148 § 4 kk, art. 149 kk, art. 150 § 1 kk, art. 151-154 kk, art. 158 § 3 kk, art. 163 § 3 i 4 kk, art. 165 § 1, 3 i 4 kk, art. 166 § 1 kk, art. 173 § 3 i 4 kk, art. 185 § 2 kk, art. 189a § 2 kk, art. 210 § 2 kk, art. 211a kk, art. 252 § 3 kk, art. 258 § 1-3 kk, art. 265 § 1 i 2 kk, art. 269 kk, art. 278 § 1 i 2 kk w zw. z art. 294 kk, art. 284 § 1 i 2 kk w zw. z art. 294 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 kk, art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 kk, art. 296 § 3 kk oraz art. 299 kodeksu karnego oraz występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości Sądu Okręgowego obowiązuje przymus adwokacki.

W ramach prowadzonych przez Kancelarię postępowań apelacyjnych świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • apelacja w sprawach karnych i karno-skarbowych dotyczących wyłudzenia podatku VAT oraz w sprawach odszkodowań za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie,
 • apelacja w sprawach karnych dotyczących wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 kk oraz art. 178 kk,
 • apelacja w sprawach dotyczących ekstradycji lub europejskiego nakazu aresztowania – ENA,
 • apelacja w sprawach karnych gospodarczych oraz w sprawach dotyczących ochrony i naruszenia dóbr osobistych,
 • apelacja w sprawach karnych od wyroku skazującego za zabójstwo / morderstwo art.148 kodeksu karnego, zlecenie zabójstwa art.148a kk oraz inne przestępsta karne w tym z art.177 § 1 i 2 kk, art.178 kk, art.178a kk, art.178b kk i art.180a kodeksu karnego,
 • apelacja w sprawach karnych gospodarczych związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz związana z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym atr. 65 kodeksu karnego oraz art. 258 § 1, § 2, § 3 i  § 4 kodeksu karnego,
 • apelacja w sprawie karnej o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, apelacja w sprawach karnych dotyczących zadośćuczynienia lub odszkodowania za niesłuszne skazanie,
 • apelacja w sprawach dotyczących przestępstw narkotykowych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. „prawo narkotykowe” obejmującego swoim zakresem przestępstwa związane z handlem narkotykami, posiadaniem i przemytem narkotyków oraz środków odurzających w szczególności:
  Art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie albo przerób narkotyków lub środków narkotycznych,Art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,
  Art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wprowadzanie do obrotu i uczestniczenie w obrocie narkotykami i środkami narkotycznymi,
  Art. 57 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowanie do handlu narkotykami, wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych, przemytu narkotyków,
  Art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, udzielanie, ułatwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków i substancji narkotycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  Art. 61 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalny obrót prekursorami,
  Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  Art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalna uprawa i zbiór maku, konopii, koki,
  Art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
  Art. 66 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalny obrót prekursorami,

W ramach świadczonych usług prawnych zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się w prawie karnym materialnym i prawie karnym procesowym oraz trudnych, skomplikowanych i wielowątkowych sprawach karnych wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej, doświadczenia i zaangażowania, w związku z tym zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Call Now Button