Rozwody, sprawy rozwodowe

„Rozwody sprawy rozwodowe adwokat od rozwodów” – w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu spraw rozwodowych obejmującego swoim zakresem sprawy z zakresu postępowań rozwodowych, prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie oraz sprawy rozwodowe bez orzekania o winie rozkładu pożycia. Zasadą jest, że prowadzone przez nas sprawy rozwodowe należą do tych trudnych spraw, w których strony są skonfliktowane i wysuwają wygórowane żądania finansowe lub chcą obarczyć stronę przeciwną winą za rozkład pożycia małżeńskiego.
Rozwód z klasą” jest możliwy także w sytuacji, gdy strony mają problemy z wzajemną komunikacją lub są zantagonizowane. Zawsze staramy się tonować niepotrzebne emocje pomiędzy stronami i znaleźć właściwe rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

Szybkie rozwody” przy orzekaniu rozwodu na zgodny wniosek stron wydawany jest wyrok bez orzekania o winie, wówczas możliwe jest uzyskanie „szybkiego rozwodu” na jednej rozprawie.
W sytuacji gdy strona nie zgadza się z wyrokiem rozwodowym lub jest niezadowolona z wydanego orzeczenia w sprawie rozwodowej np. nie zgadza się z orzeczeniem o winie rozkładu pożycia, oferujemy możliwość zaskarżenia wyroku rozwodowego apelacją. Od wyroku w sprawach rozwodowych wydanego przez Sąd Apelacyjny oraz w sprawach separacji skarga kasacyjna nie przysługuje, a to oznacza, że wyrok w sprawie rozwodowej wydany przez Sąd Apelacyjny jest wyrokiem niezaskarżalnym.

ROZWODY / SPRAWY ROZWODOWE – jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest dopuszczalny również, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa zgody na rozwód w danych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sąd rozwiązuje małżeństwo wyrokiem orzekając rozwód. W wyroku rozwodowym Sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków Sąd może zaniechać orzekania o winie za rozpad małżeństwa (rozwód bez orzekania o winie), w takim wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozkład pożycia. W przypadku udowodnienia winy jednemu z małżonków rozkładu pożycia małżeńskiego Sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie małżonka winnego rozkładowi pożycia (rozwód z orzeczeniem o winie), co uprawnia małżonka niewinnego rozkładowi pożycia do żądania alimentów, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Powództwo w sprawie rozwodowej wnosi się do Sądu Okręgowego jako Sądu I instancji.

Przy orzekaniu rozwodu zasadą jest, iż większość wyroków rozwodowych na zgodny wniosek stron wydawana jest bez orzekania o winie. Coraz częściej zdarza się, iż jedna ze stron nie chce zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie w szczególności, gdy zachodzi duża dysproporcja w majątku stron albo z innych osobistych względów. Wówczas proces zaczyna się komplikować i wydłużać, gdyż strona bez fachowej pomocy adwokata nie jest w stanie sobie poradzić. Rozwód z orzeczeniem o winie rodzi skutki prawne dla stron także po rozwiązaniu małżeństwa, a w praktyce sprowadza się to najczęściej do sytuacji, że małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego zobowiązany jest do płacenia alimentów małżonkowi niewinnemu rozkładowi pożycia.

Od wyroku rozwodowego przysługuje APELACJA do Sądu Apelacyjnego, natomiast od wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd Apelacyjny skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie przysługuje, a to oznacza, że wyrok w sprawie rozwodowej wydany przez Sąd Apelacyjny jest wyrokiem niezaskarżalnym.

Call Now Button