Sprawy karne

Sprawy Karne Kancelaria Adwokacka od Prawa Karnego Warszawa” zapewniamy profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na wszystkich etapach postępowania karnego zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i przed Sądami wszystkich instancji w tym Sądem Najwyższym.

Specjalizujemy się w prawie karnym i prowadzeniu trudnych oraz skomplikowanych spraw karnych wymagających specjalistycznej wiedzy oraz dużego doświadczenia i zaangażowania w obronę osób oskarżonych o zbrodnie w tym zbrodnia zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego oraz inne przestępstwa karne w szczególności bójka i pobicie art. 158 § 1, § 2, § 3 kodeksu karnego, naruszenie nietykalności funkcjonariusza i czynna napaść art. 222 kk i art. 223 kk, łapownictwo bierne i czynne oraz korupcja bierna i czynna art. 228 kk i art. 229 kk, płatna protekcja art. 230 kk, uprowadzenie, wzięcie zakładnika art. 252 kodeksu karnego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym art. 258 kk, posiadanie, wyrabianie i handel bronią palną i amunicją art. 263 kk, fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT art. 270 kk, art. 270a kk, art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 kk, kradzież szczególnie zuchwała art. 278a kk, kradzież z włamaniem art. 279 kk, rozbój art. 280 kk, kradzież rozbójnicza art. 281 kk i wymuszenie rozbójnicze art. 282 kodeksu karnego, przywłaszczenie art. 284 kk, oszustwo art. 286 kk, zabór lub kradzież pojazdu art. 289 kk, łapownictwo menadżerskie art. 296a kk, oszustwo finansowe art. 297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 kk, pranie brudnych pieniędzy art. 299 kk, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo art. 302 kk, nierzetelna dokumentacja art. 303 kk, fałszowanie pieniędzy art. 310 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz przestępstwa określone w innych ustawach w szczególności w art. 305 prawa własności przemysłowej oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawie o broni i amunicji oraz kodeksie karno skarbowym.

Prowadzimy sprawy karne dotyczące:

 • obrony w sprawach karnych gospodarczych związanych z praniem brudnych pieniędzy 299 kodeksu karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo art. 302 kk, nierzetelna dokumentacja art. 303 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego, wprowadzenie do obrotu lub bezprawne oznaczanie towaru podrobionym znakiem towarowym lub obrót takimi towarami art. 305 prawa własności przemysłowej oraz inne przestępstwa polegające na wyłudzeniu zwrotu podatku VAT lub podatku dochodowego CIT i akcyzowego określone w kodeksie karno skarbowym.
 • obrona w sprawach karnych dotyczących przestępstw narkotykowych, w szczególności posiadanie, handel, przemytu i obrót narkotykami heroiną kokainą, amfetaminą, metamfetaminą, LSD opisane w art. 53-66 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – UPN.
 • ekstradycja osób poszukiwanych przez Interpol lub na podstawie ENA – europejskiego nakazu aresztowania,
 • przestępstwa przeciwko życiu i mieniu oraz przestępstwa karno-skarbowe dotyczące oszustw podatkowych oraz wyłudzenia podatku VAT,
 • przestępstwa karne gospodarcze dotyczące przestępstw białych kołnierzyków oraz członków zarządu, kadry managerskiej i księgowych w szczególności fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT art. 270 kk, art. 270a kk, art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 kk, przywłaszczenie art. 284 kk, oszustwo art. 286 kk, łapownictwo managerskie art. 296a kk, oszustwo finansowe art. 297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 kk, pranie brudnych pieniędzy art. 299 kodeksu karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo art. 302 kk, nierzetelna dokumentacja art. 303 kk, fałszowanie pieniędzy art. 310 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego, przestępstwa dotyczące ochrony znaków towarowych art. 305 prawa własności przemysłowej,
 • obrona osób oskarżonych o udział w grupie przestępczej oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w rozumieniu art.65 k.k. w zw. z art.258 kodeksu karnego,
 • obrona osób oskarżonych o popełnienie przestępstw karnych gospodarczych w ramach zorganizowanej przestępczości gospodarczej,
 • sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub odszkodowanie za niesłuszne skazanie,
 • obrona osób oskarżonych o popełnienie zbrodni zabójstwa art.148 kk, gwałt/zgwałcenie art.197 kk, rozbój art.280 kodeksu karnego,
 • Obrona osób oskarżonych o spowodowanie wypadku drogowego z art.177 § 1 i § 2 kodeksu karnego, oraz osób oskarżonych o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub wpływem narkotyków albo środka odurzającego z art.178a kk oraz osób oskarżonych o prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym z art.180a kk oraz ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego z art.178b kk.
 • Sprawy karne o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem oraz postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia lub przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz zmiany formy kary ograniczenia wolności na potrącenie z wynagrodzenia za pracę oraz ułaskawienia.
 • Świadczymy pomoc prawną osobom oskarżonym o popełnienie czynów zabronionych kryminalizowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. przestępstwa narkotykowe z art. 53 do art. 68 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – tzw. „ustawy narkotykowej”:
  Art. 53 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalne wytwarzanie lub przetwarzanie narkotyków lub środków narkotycznych.
  Art. 54 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – przygotowania do wytwarzania narkotyków.
  Art. 55 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym.
  Art. 56 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – wprowadzenie do obrotu i uczestniczenie w obrocie narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym.
  Art. 57 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – przygotowanie do handlu narkotykami oraz przygotowania do przemytu narkotyków, wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych.
  Art. 58 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – ułatwianie, umożliwianie i udzielanie albo nakłanianie do użycia narkotyków i substancji narkotycznych.
  Art. 59 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nakłanianie do użycia narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo udzielanie lub ułatwianie użycia narkotyków oraz środków o działaniu narkotycznym.
  Art. 60 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – niezawiadomienie o przestępstwie handlu narkotykami i środkami narkotycznymi.
  Art. 61 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalny obrót prekursorami.
  Art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  Art. 62b Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – posiadanie nowych substancji psychoaktywnych.
  Art. 63 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalna uprawa i zbiór maku, konopii, koki.
  Art. 64 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – kradzież narkotyków w tym środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych.
  Art. 65 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.
  Art. 66 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalny obrót prekursorami.
  Art. 67 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – naruszenie zasad ewidencji.
  Art. 68 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalna reklama lub promocja narkotyków i środków narkotycznych, środków odurzających i substancji psychotropowych.

Wnosimy zażalenia w sprawach karnych, w szczególności zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, zastosowanie tymczasowego aresztowania lub przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, zażalenie na odmowę udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, zażalenie na odmowę udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zażalenie w sprawie odmowy odroczenia kary pozbawienia wolności.

Świadczyliśmy pomoc prawną w skomplikowanych i precedensowych procesach karnych dotyczących w szczególności morderstw i zbrodni zabójstwa art. 148 kodeksu karnego, zlecenia morderstwa lub zlecenia zabójstwa art. 148a kk, przestępstw zgwałcenia z art. 197 kk, wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym art. 177 § 2 kk, przestępstw karnych gospodarczych z art. 305 prawo własności przemysłowej, art. 311 kodeksu karnego oraz przestępstw narkotykowych związanych z handlem, przemytem i obrotem narkotykami heroiną, kokainą, amfetaminą, metamfetaminą, LSD opisane w 53-63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii budzących zainteresowanie opinii publicznej i mediów.

Sprawy Karne Kancelaria Adwokacka od Prawa Karnego Warszawa” – wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie i specjalistyczna wiedza prawnicza to efekt wieloletniej praktyki zdobytej w ramach świadczonej pomocy prawnej związanej z obroną naszych klientów w skomplikowanych i precedensowych procesach karnych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, w związku z tym oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie i zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Call Now Button