Nadzwyczajne Środki Zaskarżenia KASACJA / SKARGA KASACYJNA

Kasacja karna Skarga Kasacyjna do Sądu Najwyższego” – naszą specjalizacją jest szeroko rozumiane prawo karne w ramach, którego prowadzimy postępowania kasacyjne dotyczące nadzwyczajnych środkach zaskarżenia, w szczególności kasacja karna do Sądu Najwyższego w sprawach karnych dotyczących przestępstw narkotykowych uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz sprawach karnych dotyczących morderstw i zbrodni zabójstwa art. 148 kodeksu karnego oraz zabójstwa na zlecenie w rozumieniu art. 148a kk oraz wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym art. 177 § 2 kk.

Od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego. Kasacja w sprawach karnych lub skarga kasacyjna w sprawach cywilnych i gospodarczych może zostać wniesiona tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność postępowania albo rażącego naruszenia prawa materialnego lub naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na treść wydanego wyroku. Kasację karną na korzyść oskarżonego można wnieść jedynie w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Od wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania kasacja nie przysługuje. Natomiast kasację karną na niekorzyść można wnieść w razie uniewinnienia oskarżonego albo umorzenia postępowania. Wniesieniu kasacji karnej do Sądu Najwyższego na korzyść oskarżonego nie stoi na przeszkodzie wykonanie kary ani zatarcie skazania.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy oddala kasację karną albo zaskarżone orzeczenie uchyla w części lub całości i przekazuje sprawę właściwemu Sądowi do ponownego rozpoznania albo umarza postępowanie, a jeżeli skazanie było oczywiście niesłuszne uniewinnia skazanego od zarzucanego mu czynu. Niedopuszczalna jest kasacja karna od orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłego w następstwie rozpoznania kasacji czyli tzw. „superkasacja”, w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym obowiązuje przymus adwokacki i radcowski.

Postępowania kasacyjne zakres świadczonej pomocy prawnej przed Sądem Najwyższym:

– kasacja w trudnych i skomplikowanych sprawach karnych dotyczących morderstw i zbrodni zabójstwa art. 148 kodeksu karnego, art. 148a kk tzw. morderstwo / zabójstwo na zlecenie oraz przestępstw karnych z art. 149 kk, art. 150 § 1 kk, art. 151-154 kk, art. 158 § 3 kk, art. 163 § 3 i § 4 kk, art. 165 § 1, § 3 i § 4 kk, art. 166 § 1 kk, art. 173 § 3 i § 4 kk, art. 177 § 1 i 2 kk, art. 178 kk, art. 178a kk, art. 178b kk i art. 180a kk, art. 185 § 2 kk, art. 189a § 2kk, art. 210 § 2 kk, art. 211a kk, art. 252 § 3 kk, art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego w zw. z art. 65 kk, art. 265 § 1 i § 2 kk, art. 269 kk, art. 278 § 1 i § 2 kk w zw. z art. 294 kk, art. 284 § 1 i § 2 kk w zw. z art. 294 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 kk art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 kk, art. 296 § 3 kodeksu karnego,

– kasacja w sprawach karnych dotyczących przestępstw narkotykowych / kasacja karna w sprawach narkotykowych tj. handel narkotykami, przemyt narkotyków, wprowadzanie do obrotu narkotyków lub posiadanie narkotyków art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do art. 66 UPN – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. „prawo narkotykowe”:
Art. 53 UPN Nielegalne wytwarzanie albo przetwarzanie narkotyków lub środków narkotycznych,
Art. 55 UPN Nielegalny obrót wewnątrzwspólnotowy lub międzynarodowy narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,
Art. 56 UPN Handel i obrót narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,
Art. 57 UPN Przygotowanie do handlu narkotykami i przemytu narkotyków i substancji narkotycznych,
Art. 58 UPN Umożliwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków i substancji narkotycznych,
Art. 59 UPN Ułatwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
Art. 61 UPN Nielegalny obrót prekursorami,
Art. 62 UPN Nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
Art. 62b UPN Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych,
Art. 63 UPN Nielegalna uprawa i zbiór konopii, koki i maku,
Art. 65 UPN Nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
Art. 66 UPN Nielegalny obrót prekursorami,
Art. 68 UPN Nielegalna reklama lub promocja narkotyków i środków narkotycznych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych.

– sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych oraz karno-skarbowych dotyczących „prania brudnych pieniędzy”, karuzeli VAT-owskich i wyłudzenia podatku VAT,

– kasacja karna od wyroku skazującego za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej w szczególności art. 156 kodeksu karnego ciężki uszczerbek na zdrowiu, art.157 § 1 kk obrażenia ciała powyżej 7 dni, art.158 § 1, § 2 i § 3 bójka i pobicie, art.197 kk zgwałcenie / gwałt, art.222 kk naruszenie nietykalności funkcjonariusza, art.223 kk czynna napaść,

– kasacja karna od wyroku skazującego za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu i narkotykach zakres prowadzonych spraw kasacyjnych dotyczący następujących kwalifikacji prawnych: art.174 kodeksu karnego sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, art.177 kk wypadek drogowy oraz wypadek w ruchu wodnym lub powietrznym, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała z art.157 § 1 kk lub ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art.156 § 1 kk, art.178 kk surowsza odpowiedzialność kierowcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia lub pozostawał pod wpływem alkoholu lub narkotyków, art.178a kk nietrzeźwość kierowcy lub znajdowanie się pod wpływem narkotyków, art. 178b kk ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, art. 180a kk prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień, art. 244 kk naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

– kasacja karna  w sprawach związanych z postępowaniem ekstradycyjnym – EKSTRADYCJA,

Kasacja karna Skarga Kasacyjna do Sądu Najwyższego jest prawem do rzetelnego procesu karnego i konstytucyjnym prawem do obrony dlatego zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Call Now Button